Dränering i Helsingborg utan dolda kostnader

Varmt välkommen ska du vara till vår webbplats! Vi är ett företag som erbjuder dränering i Helsingborg till fasta priser, utan tillkommande kostnader eller dolda avgifter. Vi kommer gärna ut och kontrollerar din fastighet helt kostnadsfritt för att lämna en kostnadsfri offert till dig.

Via vårt kontaktformulär nås vi enklast.

Vid arbeten i hemmet kan du nyttja ROT-avdraget i egenskap av privatperson, glöm inte detta. 30 procent av arbetskostnaden är med andra ord något du kan dra av, upp till 50 000 kronor, vilket ytterligare reducerar priset avsevärt.

Trygg dränering i Helsingborg

I en fastighet som är väl fungerande är en av de grundläggande komponenterna att hålla husgrund och källare fria från fukt. Ett måste för alla husgrunder är därmed en dränering, men hur den utförs varierar beroende på markförhållanden och typ av husgrund.

Vår personal – som inte bara är erfaren men framför allt certifierad – hjälper dig hela vägen, från inspektion och offert till slutförande av dräneringen. Efter utförandet medföljer fotodokumentation och garantisedel. För leverans av material och vid behov även som teknisk support samarbetar vi med Isodrän.

Det absolut första vi gör när vi får in en offertförfrågan är att åka ut och besiktiga husgrunden. Detta är viktigt av flera skäl, främst för att vi behöver göra alla nödvändiga mätningar som behövs för en lyckad dränering. Värmekamera är något vi mäter med, som kan hitta skador som ögat inte kan se och planerar arbetet efter det.

En kostnadsfri offert är något du får av oss därefter – för att du enkelt ska kunna jämföra oss med andra leverantörer. Våra dräneringar utför vi till fasta priser – dessutom tillkommer inga extra kostnader. 

Viktigt att leda bort vattnet

På ett eller annat sätt kan man lita på att det alltid uppstår problem ifall dräneringen inte fungerar som den ska. Något som kan drabba hus med källare är översvämning, men även om det inte uppstår översvämning leder dålig dränering till ökad fukt i källarutrymmena, vilket i sin tur orsakar problem. Om grunden aldrig får möjlighet att torka kan den på sikt vittra sönder – och fukt leder i sin tur till mögel, vilken leder till sjuka hus vilket leder till sämre hälsa för dem som bor i huset.

Rådande markförhållanden och hur huset är byggt är vad som till stor del avgör hur dräneringen går till. Det finns vissa markförhållanden som är svåra att arbeta kring medan andra är enklare att åtgärda. Grus och sand i mark leder bort regnvatten effektivt (relativt sett), medan lerjord lätt skapar problem.

Förebygg fuktskador

Du har förbättrat avrinningsegenskaperna avsevärt med en väl genomförd dränering, men för att förebygga fuktskador finns det ett antal bra saker att tänka på – utöver det ser man dessutom till att avrinningen behålls. Rabatter kring huset är exempelvis en god idé att undvika.

Hängrännor och stuprör är fungerar är också väldigt viktigt för att regnvattnet ska kunna ledas bort från husgrunden. Så långt bort från huset som möjligt ska man leda vattnet, vilket är en god tumregel. Från huset bör även marken luta, något som när marken sätter sig efter återfyllning kan vara viktigt att tänka på.

För ett ens hus ska hålla gott skick under en lång tid är det viktigt om inte grundläggande att man tar hand om sitt hus. Att kostnader kan tyckas vara stora är inte ovanligt, men om man inte underhåller sitt hus tenderar kostnaderna bara att bli betydligt större. Mögel och fuktskador är något som kan drabba huset – något som i sin tur ofta leder till ännu högre kostnader.

Dränering i källare och husgrund – skapa säkerhet mot fukt

Nedan redogör vi för hur dräneringssystemet kan sammanfattas.

1. Ledningar för dränering – detta är något man kring husgrunder lägger i syfte att stoppa markvatten från att få direkt kontakt med husets grundkonstruktion. Det kan nämligen lätt uppstå problem ifall ledningarna ligger för högt: grundsulor kan hamna i direkt kontakt med fritt markvatten, något som innebär en förhöjd risk för fuktskador. En dränering som är utförd av proffs korrekt är tänkt att minska vattensugningen, helt enkelt. Något man inte får glömma är att även dränerad jord är fuktig, något som gör att grundsulan ändå suger fukt kapillärt från marken.

Av den fukt som sugs upp den vägen behövs därför även möjlighet till effektiv uttorkning. Det är relativt vanligt att man dränerar en husgrund på lermark – då måste man se till något, nämligen att det inte sker sättningar i marken som kan skada huset eller omgivande byggnader. Detta kan leda till att grundsulan ligger i markvatten med stor fuktbelastning. I dessa fall är det mycket viktigt med bra uttorkning.

2. Dränerande lager eller skikt – utanför grundmuren är detta något som alltid bör finnas och är också en faktor som är grundläggande. Denna ledning har som funktion att minimera och i bästa fall hindra husgrundernas kontakt med markvatten som kommer underifrån. För att undvika att vatten som sjunker ned i marken efter nederbörd eller snösmältning trycker direkt mot grundmurarna. Därför måste murarna skyddas med väggdränering.

En grundmur utan dränerande lager utsätts för vattentryck, vilket i sin tur kan leda till vattenläckage in i grundmurar och även in i lokaler. Detta kan även göra att grundmurarna drabbas av extremt höga fuktnivåer.  Fuktskydd av typen tätskikt av asfalt håller sällen tätt till hundra procent om de utsätts för vattentryck.

3. Dränerande lager under källargolvet – det som bestämmer markvattnets nivå runt huset är ledningarna runt grunden. Man lägger nämligen ett dränerande lager under golven som skall vara i kontakt med dräneringsledningarna kring husgrunden. Kontakten skapas genom genomsläpplig jord eller med en enkel ledningsanslutning. Det finns ett antal fördelar med att ha en isodränskriva under betonggolven: ett dränerande lager som dessutom fungerar på ett värmeisolerande vis. Många källare renoveras numera  till fullvärdiga ytor för boende, kompletta med golvvärme och andra bekvämligheter.

Det här något som i sin tur innebär att dräneringen måste se till att markvattennivån inte har möjlighet att stiga upp i värmeisoleringen som finns under husets golv. insta dräneringsdjup i de flesta fall under färdig golvnivå cirka 300-350 milimeter.  När man bestämmer vilken dräneringsnivå en husgrund ska ha bör den befintliga golvnivån alltid mätas noggrant. På det sättet kan man även tillgodose golvens behov av dränering.